Υπηρεσία Ενδεικτική Τιμή
Ολική Βαφή από 1100€
Τοπική Βαφή από 50€
Γυάλισμα Κατόπιν υπόδειξης του οχήματος
Κεραμική Επίστρωση Κατόπιν υπόδειξης του οχήματος
Ξεθάμπωμα Φάνων από 30€
Επισκευή Πλαστικών ( κόλλημα )
Σπάσιμο Προφυλακτήρα- ραίσμα
από 50€